Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2884 731b 350
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viapomyleniec pomyleniec
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych
2717 1512 350

Hanami : cherry blossom (by jiquem)

Reposted fromerinlindsay erinlindsay
4296 87a6 350
Reposted fromsarusux sarusux
Zmieniałam się dla Ciebie. (...) Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Żulczyk
3698 cf24 350
Reposted fromhermina hermina viamru3 mru3
1283 c262 350
Reposted fromplasterphase plasterphase
7807 4102 350
Reposted fromawkwardmoments awkwardmoments
2111 38e9 350
Reposted frompetyr petyr
[...] nocą w moje rozchylone ręce
ciepłą nocą
wilgotną rosą
przyjdź
— Halina Poświatowska
7616 1ac5 350
Reposted fromthegirl thegirl
9715 e1c9 350
Reposted fromthegirl thegirl
3418 ba0c 350
Reposted fromthegirl thegirl
5153 8f26 350
Reposted fromthegirl thegirl
[...] deszczem na moje ciało
w spopielałe czoło
spłyń
— Halina Poświatowska
0057 35dc 350
Reposted fromthegirl thegirl
9987 3b88 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viamaliwa maliwa
1369 0b30 350
Reposted fromuoun uoun viamaliwa maliwa
7461 2c7e 350
stpam
Reposted fromuoun uoun viamaliwa maliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl